Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων Οικονομικής Διαχείρισης σε Δημόσιους Οργανισμούς

Κόστος Παρακολούθησης

Κάνοντας την εγγραφή σας έως 3 Δεκεμβρίου  το κόστος παρακολούθησης είναι μόνο 200€ (αρχική τιμή προγράμματος 350€).

Έναρξη Προγράμματος

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 16 Δεκεμβρίου 2023 και διαρκεί 20 εβδομάδες.

Σκοπός του Προγράμματος

Δομή του Προγράμματος

Κύριος στόχος των οργανισμών, των επιχειρήσεων, των νοσοκομείων, των σχολικών μονάδων κλπ είναι να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν, κυρίως, τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού. Η οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση ή Managment ορίζει τρόπους ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης, τόσο των υλικών, όσο και των άυλων πόρων. Η διαχείριση αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα: (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

Αξία σε ECTS : 2

Στην παρούσα ενότητα οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται α) με την αποσαφήνιση της έννοιας και των πολλαπλών όψεων του Πληροφορικού Γραμματισμού β)  με τις βασικές αρχές, τις λειτουργίες και τα εργαλεία της ηλεκτρονικής μάθησης  γ) με τις  ιδιαίτερες τεχνικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ενδεικτικές υποενότητες : Έννοια του Πληροφορικού Γραμματισμού, η πολυπλοκότητα της διδασκαλίας του Πληροφορικού Γραμματισμού, Μορφές και Μοντέλα Ηλεκτρονικής Μάθησης, Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση, Ιστορική Αναδρομή και χαρακτηριστικά της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Η Ηλεκτρονική Μάθηση ως εργαλείο της εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Στην παρούσα ενότητα οι συμμετέχοντες αφενός έρχονται σε επαφή με τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών και αφετέρου εισάγονται στην χρησιμότητα και χρήση των Ψηφιακών Μέσων στην εκπαίδευση.  Ειδικότερα οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με την ποικιλία και τη χρήση των ψηφιακών μέσων.  Ενδεικτικές υποενότητες: Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική – H EE και η Εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Ευρωπαϊκή και διεθνής πολιτική σε θέματα ένταξης των ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση, Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές, Μοντέλα εισαγωγής των ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και σε επίπεδο σχολικής μονάδας, Εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων με χρήση ψηφιακών μέσων, Μελέτη περίπτωσης: WebQuest (Ιστοεξερεύνηση)

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Στην παρούσα θεματική οι συμμετέχοντες διδάσκονται τη θεωρία και εν συνεχεία εξοικειώνονται περαιτέρω με μια σειρά εργαλείων σχεδίασης και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού. Ενδεικτικές υποενότητες :  Χαρακτηριστικά των ρόλων διδασκόντων και μαθητών στα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα και χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού,  Σχεδίαση μαθημάτων επιμόρφωσης και διδασκαλίας με χρήση του διαδικτύου ( Θεωρητικές αρχές και διδακτική πρακτική), Δημιουργία Μαθησιακού υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων, Βήματα για το σχεδιασμό και την παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών, Οι νέες διαστάσεις του διαδικτύου web 2.0, και ο νέος ρόλος χρηστών ως συν-δημιουργών του ψηφιακού περιεχομένου, Εφαρμογές συνδημιουργίας ψηφιακού υλικού, Συνεργατικά Εργαλεία, Ψηφιακές Αφηγήσεις (digitalstorytelling) και ψηφιακά κόμικς.

Στην παρούσα ενότητα οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σε σχέση με την αξιολόγηση, καθώς αυτή αποτελεί πλέον σημαντικό στοιχείο στην Κοινωνία της Μάθησης και των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες μπορούν ν΄ αποτελέσουν καινοτόμα εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως έχει αποδείξει πληθώρα επιστημονικών μελετών. Η χρήση των ΨΤ λειτουργεί συμπληρωματικά προς την διδασκαλία του μαθήματος στο φυσικό του περιβάλλον κι έχει ως στόχους α) την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών β) την πληρέστερη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και γ) την πληρέστερη επικοινωνία διδάσκοντος –διδασκόμενου εντός και εκτός της σχολικής μονάδας. Στην παρούσα θεματική οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τα αποτελέσματα της σχετικής ερευνητικής διαδικασίας. Ενδεικτικές υποενότητες : Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακών εκπ/κών περιβαλλόντων, Παρουσίαση, εξερεύνηση και χρήση υφιστάμενου εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακών περιβαλλόντων, διαδραστικοί πίνακες ….

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

Οι διαδραστικοί πίνακες επέφεραν σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης απλοποιώντας τις μαθησιακές διαδικασίες. Η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί σε όλα τα επίπεδα μάθησης, συμπεριλαμβανομένου του δημοτικού, του γυμνασίου και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αν και η τεχνολογία υπάρχει εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, η χρήση της έχει αναπτυχθεί μόνο εκθετικά τα τελευταία χρόνια. Ένας διαδραστικός πίνακας μπορεί να έχει τη μορφή ενός αυτόνομου υπολογιστή με οθόνη αφής ή μιας συνδεόμενης συσκευής με touchpad που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο άλλων υπολογιστών από έναν προβολέα. Τα οφέλη από τη χρήση διαδραστικών πινάκων στην τάξη επηρεάζουν θετικά, τόσο τους μαθητές, όσο και τους εκπαιδευτικούς.

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη από τη χρήση διαδραστικών πινάκων στην τάξη είναι ότι επιτρέπει στους μαθητές να αποθηκεύουν μαθήματα για μελλοντική αναπαραγωγή και μελέτη. Οι δυνατότητες του ψηφιακού  πίνακα είναι ότι  προσφέρει στον καθηγητή την ευκαιρία να μοιράζεται αρχεία οθόνης, κειμένου, ήχου και βίντεο με μαθητές σε πραγματικό χρόνο. Οι μαθητές μπορούν επίσης να καταγράψουν τα μαθήματα και να επαναλάβουν τη μελέτη τους, όταν δεν μπορούν  να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.

Τα οφέλη των διαδραστικών πινάκων στην τάξη είναι τόσα πολλά, που κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν μπορεί να αγνοήσει. Εκτός από την ευκολία και την ευελιξία στην εκπαίδευση, η χρήση διαδραστικών πινάκων αυξάνει την αφοσίωση δασκάλων-μαθητών και ενισχύει την απόδοση μακροπρόθεσμα Η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας μπορεί να είναι εξαιρετική για οποιοδήποτε σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα, διότι βελτιστοποιεί τομείς που ήταν μια πρόκληση πριν.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

Τα smartphones και οι ταμπλέτες είναι τύποι κινητών τηλεφώνων με υπολογιστές πολλαπλών χρήσεων με πολλές δυνατότητες, όπως υψηλό υλικό και λειτουργικό σύστημα, λειτουργικότητα λογισμικού, διαδικτύου και πολυμέσων με βασικές λειτουργίες τηλεφώνου και πολλές υπολογιστικές δυνατότητες. Τα smartphones έρχονται με όλες τις δυνατότητες και είναι παντού σε κάθε μέρος του κόσμου σήμερα. Κάθε άτομο χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς το κινητό τηλέφωνο διαθέτει μια ποικιλία χαρακτηριστικών και διαφορετικών εφαρμογών. Μπορεί λοιπόν οι κινητές συσκευές να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό εργαλείο, πάντα με τη σωστή χρήση.

Οι κινητές συσκευές βοηθούν τους μαθητές να προετοιμαστούν για το μέλλον τους βελτιώνοντας τη μαθησιακή τους διαδικασία. Οι κινητές συσκευές σήμερα έχουν  χρησιμοποιηθεί στη βιολογία, τη χημεία και τη μηχανική, σε πολλά άλλα πεδία, επειδή ένα κινητό τηλέφωνο έχει καλές και γρήγορες δυνατότητες επεξεργασίας. Οι κινητές συσκευές δεν είναι μόνο χρήσιμες για τους μαθητές, αλλά είναι επίσης πολύ χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς. Κάποιος μπορεί να λύσει την αμφιβολία τους με ένα κλικ. Οι κινητές συσκευές μπορούν να κάνουν τη μάθηση εύκολη, καθώς μπορεί κανείς να αναζητήσει χρήσιμο περιεχόμενο και να μάθει από εκπαιδευτικά βίντεο. Οι κινητές συσκευές έχουν ένα ακόμη πλεονέκτημα, ότι οι μαθητές είναι σίγουροι ότι μαθαίνουν πράγματα με τα οποία έχουν ευχέρεια και άνεση, καθώς οι κινητές συσκευές είναι πολύ δημοφιλείς στα παιδιά σήμερα.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 40

 Αξία σε ECTS : 2

Κάντε Εγγραφή στο Μάθημα

Οι Εκπαιδευτές

Θανάσης Αναστασίου

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ζαχαρίας Δερμάτης

Πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΑΤΕΙ Πειραιά, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην «Θεωρητική Πληροφορική»

Μαριάνθη Λουμάκου

εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ70 -Δασκάλων με 32 χρόνια. Από το 2010 ασκεί τα καθήκοντα της Διευθύντριας Δημοτικών Σχολείων.

Μελπομένη Κορδιστού

Εκπαιδευτικός εν ενεργεία, Προϊσταμένη Ειδικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πάτρας, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (MEd) με εξειδίκευση στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην Ειδική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Δείτε εδώ όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ