Πολιτική Διδάκτρων και Εκπτώσεων

Μάθετε για το κόστος των προγραμμάτων σπουδών και την πολιτική διδάκτρων και εκπτώσεων

Το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, δηλαδή στηρίζονται στην καταβολή διδάκτρων.

Τα δίδακτρα  ανά πρόγραμμα καθορίζονται σε τέτοιο ύψος ώστε αφενός μεν να καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες του κάθε προγράμματος (αμοιβές εκπαιδευτών, αμοιβές διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, εξοπλισμός, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, κλπ), αφετέρου δε να είναι κατά δυνατόν πιο προσιτά στις ομάδες-στόχου του κάθε προγράμματος.

Τα δίδακτρα είναι δυνατόν να καταβάλλονται ανάλογα με τις προβλέψεις του κάθε προγράμματος είτε εφάπαξ  είτε τμηματικά. Η καταβολή τους γίνεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που αναγράφεται στον οδηγό σπουδών ή στην προκήρυξη του προγράμματος.

Ανά πρόγραμμα μπορεί να προσδιορίζονται και ειδικές εκπτώσεις για μια ή περισσότερες κατηγορίες από τις ακόλουθες:

Α. Άνεργος/η

Β. ΑμΕΑ

Γ. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας

Δ. Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ (έως 3 έτη)

Ε. Απόφοιτος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Στ. Εγγραφή σε άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του ΠΑΠΕΛ κατά το παρελθόν

Η. Μέλος του προσωπικού του ΠΑΠΕΛ

Θ. Ομαδική Εγγραφή άνω των τριών ατόμων (αναφέρονται και τα άλλα μέλη της ομάδας ονομαστικά)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ι. Έγκαιρη εγγραφή πριν την έναρξη του προγράμματος (προσδιορίζεται ειδικά το χρονικό διάστημα από το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά)

Κ. Άλλες ειδικές ή κοινωνικές επαγγελματικές κατηγορίες (π.χ. κάτοικοι απομονωμένων περιοχών, ρομά, μετανάστες-πρόσφυγες, αδιόριστοι εκπαιδευτικοί) (προσδιορίζονται από το εκάστοτε πρόγραμμα)

Για τις περιπτώσεις Α,Β,Γ,Δ,Ε,Στ, Η και Κ απαιτείται η επισύναψη αντίστοιχων δικαιολογητικών προκειμένου να παρασχεθούν οι αντίστοιχες εκπτώσεις.

Παράλληλα σε περίπτωση συνεργασίας με άλλο φορέα η κατηγορία Η μπορεί να αφορά και μέλη του προσωπικού του συνεργαζόμενου φορέα. Ειδικά εάν ο συνεργαζόμενος φορέας είναι ΑΕΙ-ΤΕΙ ισχύουν και για τους δικούς του αποφοίτους οι ίδιες εκπτώσεις (κατηγορία Δ) ενώ εάν είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ισχύουν και για τα άτομα που κατά το παρελθόν είχαν εγγραφεί σε δικά του προγράμματα οι ίδιες εκπτώσεις (κατηγορία Στ).

Εάν ένας υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μια κατηγορίες από τις προαναφερθείσες τότε δικαιούνται την έκπτωση μιας μόνο κατηγορίας, αυτής που θα επιλέξει ο ίδιος.

Πληροφορίες για τα ακριβή δίδακτρα και τις πιθανές εκπτώσεις μπορεί κανείς να βρει είτε στους «Οδηγούς Σπουδών», είτε στις Προκηρύξεις, είτε στις ειδικές ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.