Συχνές Ερωτήσεις

Για να αναβαθμίσω τις γνώσεις μου και τις επαγγελματικές μου δεξιότητες

Για να λάβω τη μοριοδότηση που προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να καταλάβω μια θέση εργασίας ή μια θέση ευθύνης στο χώρο εργασίας μου

Για να καλύψω δημιουργικά τον ελεύθερό μου χρόνο, αναπτύσσοντας τον εαυτό μου σε σύγχρονες ειδικεύσεις αιχμής

Για να βρεθώ μέσα σε μια κοινότητα μάθησης και να ανταλλάξω γνώσεις και εμπειρίες με τους εκπαιδευτές και τους συνεκπαιδευόμενούς μου.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης μπορούν να ανατρέξουν για περισσότερες πληροφορίες στο πεδίο «Προγράμματα Σπουδών» του ιστότοπου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή/και απευθείας στις ιστοσελίδες των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ σχεδιάζονται σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της ενεργητικής μάθησης. Σημαντικός αριθμός προγραμμάτων αξιοποιεί πλήρως και τις αρχές της από απόσταση εκπαίδευσης.

Τα σχετικά προγράμματα πριν την υλοποίηση τους εξετάζονται και αξιολογούνται από το Συμβούλιο του Κέντρου με βασικό κριτήριο την εκπαιδευτική και επιστημονική τους επάρκεια αλλά και την ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο σύνολο τους σχεδιάζονται και υλοποιούνται από στελέχη του ΠΑΠΕΛ ή συνεργάτες με υψηλή επιστημονική και εκπαιδευτική επάρκεια.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης οργανώνει και παρέχει προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, που οδηγούν στην απονομή πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου. 2 του Ν.3879/2010.

Η δομή των πιστοποιητικών είναι συγκεκριμένη για κάθε είδους πρόγραμμα, δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή μικτό, και φέρει τις υπογραφές του Προέδρου, καθώς και του Επιστημονικά Υπευθύνου. Στην περίπτωση προγραμμάτων με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρόεδρο του Κέντρου, τα πιστοποιητικά συνυπογράφονται από αυτόν και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο ή τον Διευθυντή.
Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις βραχυχρόνιων σεμιναρίων, τα οποία δεν οδηγούν σε απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης, μπορεί να χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου. Σύμφωνα με τους όρους του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, βεβαίωση παρακολούθησης μπορεί να χορηγείται και στις περιπτώσεις εκείνες όπου κάποιος παρακολούθησε αλλά δεν ολοκλήρωσε το σύνολο του προγράμματος. Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλους φορείς τα υποδείγματα των παρεχόμενων πιστοποιητικών μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου.

Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά μπορούν να συνοδεύονται από Παραρτήματα στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), δ) η επίδοση του εκπαιδευόμενου και ε) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος. Τα Παραρτήματα υπογράφονται από τους ίδιους που υπογράφουν και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Επιπλέον Τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης απονέμουν στους εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία ένα πρόγραμμα,Πιστωτικές Μονάδες ECTS (European Credit Transfer System), λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ 1466/Β/2007) για την απονομή μονάδων ECTS μετά από επιτυχή παρακολούθηση προγραμμάτων σπουδών.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης,συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης μπορεί επίσης να κατανέμονται βαθμοί ECVET, οι οποίοι αποτυπώνουν σε μετρήσιμη μορφή τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτά ένας εκπαιδευόμενος από ένα πρόγραμμα (σε αντιδιαστολή με τα ECTS τα οποία αποτυπώνουν στην τυπική εκπαίδευση τον χρόνο ενασχόλησης ενός μέσου φοιτητή).

Τα σχετικά προγράμματα πριν την υλοποίηση τους εξετάζονται και αξιολογούνται από το Συμβούλιο του Κέντρου με βασικό κριτήριο την εκπαιδευτική και επιστημονική τους επάρκεια αλλά και την ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο σύνολο τους σχεδιάζονται και υλοποιούνται από στελέχη του ΠΑΠΕΛ ή συνεργάτες με υψηλή επιστημονική και εκπαιδευτική επάρκεια.

Ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης του κάθε προγράμματος (δια ζώσης/εξ αποστάσεως/μικτό) εφαρμόζονται αντίστοιχοι μέθοδοι που εξασφαλίζουν την παρουσία των εκπαιδευομένων. Κατά την υλοποίηση δια ζώσης διδασκαλίας τηρούνται παρουσιολόγια εκπαιδευομένων βάσει του ωρολογίου προγράμματος, ενώ στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η μέθοδος υλοποίησης είναι σχεδιασμένη με τρόπο που βεβαιώνει την ορθή παρακολούθηση από τους εκπαιδευόμενους. Για τη χορήγηση του προβλεπόμενου πιστοποιητικού στα δια ζώσης και εξαποστάσεως με σύγχρονη εκπαίδευση προγράμματα, η φοίτηση είναι υποχρεωτική και το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Η δομή των πιστοποιητικών είναι συγκεκριμένη για κάθε είδους πρόγραμμα, δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή μικτό, και φέρει τις υπογραφές του Προέδρου, καθώς και του Επιστημονικά Υπευθύνου. Στην περίπτωση προγραμμάτων με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρόεδρο του Κέντρου, τα πιστοποιητικά συνυπογράφονται από αυτόν και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο ή τον Διευθυντή.
Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις βραχυχρόνιων σεμιναρίων, τα οποία δεν οδηγούν σε απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης, μπορεί να χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου. Σύμφωνα με τους όρους του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, βεβαίωση παρακολούθησης μπορεί να χορηγείται και στις περιπτώσεις εκείνες όπου κάποιος παρακολούθησε αλλά δεν ολοκλήρωσε το σύνολο του προγράμματος. Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλους φορείς τα υποδείγματα των παρεχόμενων πιστοποιητικών μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου.

Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά μπορούν να συνοδεύονται από Παραρτήματα στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), δ) η επίδοση του εκπαιδευόμενου και ε) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος. Τα Παραρτήματα υπογράφονται από τους ίδιους που υπογράφουν και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Επιπλέον Τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης απονέμουν στους εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία ένα πρόγραμμα,Πιστωτικές Μονάδες ECTS (European Credit Transfer System), λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ 1466/Β/2007) για την απονομή μονάδων ECTS μετά από επιτυχή παρακολούθηση προγραμμάτων σπουδών.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης,συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης μπορεί επίσης να κατανέμονται βαθμοί ECVET, οι οποίοι αποτυπώνουν σε μετρήσιμη μορφή τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτά ένας εκπαιδευόμενος από ένα πρόγραμμα (σε αντιδιαστολή με τα ECTS τα οποία αποτυπώνουν στην τυπική εκπαίδευση τον χρόνο ενασχόλησης ενός μέσου φοιτητή).

Τα σχετικά προγράμματα πριν την υλοποίηση τους εξετάζονται και αξιολογούνται από το Συμβούλιο του Κέντρου με βασικό κριτήριο την εκπαιδευτική και επιστημονική τους επάρκεια αλλά και την ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο σύνολο τους σχεδιάζονται και υλοποιούνται από στελέχη του ΠΑΠΕΛ ή συνεργάτες με υψηλή επιστημονική και εκπαιδευτική επάρκεια.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΠΑΠΕΛ παρέχει διάφορα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Οι κύριοι τομείς είναι οι εξής:

1. Οικονομικές Επιστήμες
2. Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
3. Ιστορία-Αρχαιολογία
4. Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών
5. Φιλολογία
6. Πολιτική Επιστήμη
7. Διεθνείς Σχέσεις
8. Εκπαίδευση-Δια Βίου Μάθηση
9. Κοινωνική Πολιτική/Κοινωνιολογία
10. Θεατρικές Σπουδές
11. Αθλητικές Σπουδές
12. Οργάνωση και Διαχείριση Οργανισμών
13. Επιστήμες Υγείας
14. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
15. Ενέργεια και Τεχνολογία- Αειφόρος Ανάπτυξη
16. Διοίκηση Επιχειρήσεων
17. Βιοηθική

Εν συνεχεία τα παραπάνω πεδία μπορούν να αναθεωρηθούν ή να εμπλουτιστούν με σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο πεδίο «Προγράμματα Σπουδών» της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
ΠΑΠΕΛ .

Η δομή των πιστοποιητικών είναι συγκεκριμένη για κάθε είδους πρόγραμμα, δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή μικτό, και φέρει τις υπογραφές του Προέδρου, καθώς και του Επιστημονικά Υπευθύνου. Στην περίπτωση προγραμμάτων με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρόεδρο του Κέντρου, τα πιστοποιητικά συνυπογράφονται από αυτόν και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο ή τον Διευθυντή.
Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις βραχυχρόνιων σεμιναρίων, τα οποία δεν οδηγούν σε απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης, μπορεί να χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου. Σύμφωνα με τους όρους του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, βεβαίωση παρακολούθησης μπορεί να χορηγείται και στις περιπτώσεις εκείνες όπου κάποιος παρακολούθησε αλλά δεν ολοκλήρωσε το σύνολο του προγράμματος. Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλους φορείς τα υποδείγματα των παρεχόμενων πιστοποιητικών μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου.

Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά μπορούν να συνοδεύονται από Παραρτήματα στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), δ) η επίδοση του εκπαιδευόμενου και ε) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος. Τα Παραρτήματα υπογράφονται από τους ίδιους που υπογράφουν και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Επιπλέον Τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης απονέμουν στους εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία ένα πρόγραμμα,Πιστωτικές Μονάδες ECTS (European Credit Transfer System), λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ 1466/Β/2007) για την απονομή μονάδων ECTS μετά από επιτυχή παρακολούθηση προγραμμάτων σπουδών.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης,συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης μπορεί επίσης να κατανέμονται βαθμοί ECVET, οι οποίοι αποτυπώνουν σε μετρήσιμη μορφή τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτά ένας εκπαιδευόμενος από ένα πρόγραμμα (σε αντιδιαστολή με τα ECTS τα οποία αποτυπώνουν στην τυπική εκπαίδευση τον χρόνο ενασχόλησης ενός μέσου φοιτητή).

Τα σχετικά προγράμματα πριν την υλοποίηση τους εξετάζονται και αξιολογούνται από το Συμβούλιο του Κέντρου με βασικό κριτήριο την εκπαιδευτική και επιστημονική τους επάρκεια αλλά και την ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο σύνολο τους σχεδιάζονται και υλοποιούνται από στελέχη του ΠΑΠΕΛ ή συνεργάτες με υψηλή επιστημονική και εκπαιδευτική επάρκεια.

Τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΠΑΠΕΛ απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν ή να καταρτιστούν σε νέες γνώσεις ή δεξιότητες ή να βελτιώσουν/εξελίξουν δεξιότητες και γνώσεις που ήδη κατέχουν.Αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα μπορούν να υποβάλλουν κατά κανόνα απόφοιτοι Πανεπιστημίου/ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με εξαίρεση τα προγράμματα που εντάσσονται στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Στον οδηγό σπουδών, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο του κάθε προγράμματος καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό.

Όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται, στο εκάστοτε πρόγραμμα, αξιολογούνται με βάση τα παραπάνω γενικά κριτήρια αλλά και τα ειδικά όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό σπουδών του κάθε προγράμματος.

1. Οικονομικές Επιστήμες
2. Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
3. Ιστορία-Αρχαιολογία
4. Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών
5. Φιλολογία
6. Πολιτική Επιστήμη
7. Διεθνείς Σχέσεις
8. Εκπαίδευση-Δια Βίου Μάθηση
9. Κοινωνική Πολιτική/Κοινωνιολογία
10. Θεατρικές Σπουδές
11. Αθλητικές Σπουδές
12. Οργάνωση και Διαχείριση Οργανισμών
13. Επιστήμες Υγείας
14. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
15. Ενέργεια και Τεχνολογία- Αειφόρος Ανάπτυξη
16. Διοίκηση Επιχειρήσεων
17. Βιοηθική

Εν συνεχεία τα παραπάνω πεδία μπορούν να αναθεωρηθούν ή να εμπλουτιστούν με σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο πεδίο «Προγράμματα Σπουδών» της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
ΠΑΠΕΛ .

Η δομή των πιστοποιητικών είναι συγκεκριμένη για κάθε είδους πρόγραμμα, δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή μικτό, και φέρει τις υπογραφές του Προέδρου, καθώς και του Επιστημονικά Υπευθύνου. Στην περίπτωση προγραμμάτων με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρόεδρο του Κέντρου, τα πιστοποιητικά συνυπογράφονται από αυτόν και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο ή τον Διευθυντή.
Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις βραχυχρόνιων σεμιναρίων, τα οποία δεν οδηγούν σε απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης, μπορεί να χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου. Σύμφωνα με τους όρους του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, βεβαίωση παρακολούθησης μπορεί να χορηγείται και στις περιπτώσεις εκείνες όπου κάποιος παρακολούθησε αλλά δεν ολοκλήρωσε το σύνολο του προγράμματος. Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλους φορείς τα υποδείγματα των παρεχόμενων πιστοποιητικών μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου.

Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά μπορούν να συνοδεύονται από Παραρτήματα στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), δ) η επίδοση του εκπαιδευόμενου και ε) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος. Τα Παραρτήματα υπογράφονται από τους ίδιους που υπογράφουν και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Επιπλέον Τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης απονέμουν στους εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία ένα πρόγραμμα,Πιστωτικές Μονάδες ECTS (European Credit Transfer System), λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ 1466/Β/2007) για την απονομή μονάδων ECTS μετά από επιτυχή παρακολούθηση προγραμμάτων σπουδών.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης,συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης μπορεί επίσης να κατανέμονται βαθμοί ECVET, οι οποίοι αποτυπώνουν σε μετρήσιμη μορφή τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτά ένας εκπαιδευόμενος από ένα πρόγραμμα (σε αντιδιαστολή με τα ECTS τα οποία αποτυπώνουν στην τυπική εκπαίδευση τον χρόνο ενασχόλησης ενός μέσου φοιτητή).

Τα σχετικά προγράμματα πριν την υλοποίηση τους εξετάζονται και αξιολογούνται από το Συμβούλιο του Κέντρου με βασικό κριτήριο την εκπαιδευτική και επιστημονική τους επάρκεια αλλά και την ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο σύνολο τους σχεδιάζονται και υλοποιούνται από στελέχη του ΠΑΠΕΛ ή συνεργάτες με υψηλή επιστημονική και εκπαιδευτική επάρκεια.

Τα προγράμματα που παρέχει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΠΑΠΕΛ υλοποιούνται με τρεις διαφορετικές μεθόδους:

– Δια Ζώσης, είτε σε ίδιες δομές του Πανεπιστημίου είτε σε ενοικιαζόμενες.
– Εξ αποστάσεως, αμιγώς με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
– Μικτά προγράμματα με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων μπορούν τα μαθήματα να γίνονται και σε μη εργάσιμες ημέρες.

Στα εξ αποστάσεως προγράμματα η μόνη προϋπόθεση είναι η πρόσβαση σε υπολογιστή με καλή ταχύτητα σύνδεσης με το διαδίκτυο.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, δηλαδή στηρίζονται στην καταβολή διδάκτρων.

Τα δίδακτρα  ανά πρόγραμμα καθορίζονται σε τέτοιο ύψος ώστε αφενός μεν να καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες του κάθε προγράμματος (αμοιβές εκπαιδευτών, αμοιβές διοικητικού και τεχνικού προσωπικού,εξοπλισμός, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, κλπ), αφετέρου δε να είναι κατά δυνατόν πιο προσιτά στις ομάδες-στόχου του κάθε προγράμματος.

Τα δίδακτρα είναι δυνατόν να καταβάλλονται ανάλογα με τις προβλέψεις του κάθε προγράμματος είτε εφάπαξ  είτε τμηματικά.Η καταβολή τους γίνεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που αναγράφεται στον οδηγό σπουδών ή στην προκήρυξη του προγράμματος.

Ανά πρόγραμμα μπορεί να προσδιορίζονται και ειδικές εκπτώσεις για μια ή περισσότερες κατηγορίες από τις ακόλουθες:

Α. Άνεργος/η
Β. ΑμΕΑ
Γ. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας
Δ. Φοιτητής ΑΕΙ/ΤΕΙ
Ε. Φοιτητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Στ. Εγγραφή σε άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του ΠΑΠΕΛ κατά το παρελθόν
Η. Μέλος του προσωπικού του ΠΑΠΕΛ
Θ. Ομαδική Εγγραφή (αναφέρονται και τα άλλα μέλη της ομάδας ονομαστικά)
Ι. Έγκαιρη εγγραφή πριν την έναρξη του προγράμματος (προσδιορίζεται ειδικά από το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά)

Για τις περιπτώσεις Α,Β,Γ,Δ,Ε,Στ και Η απαιτείται η επισύναψη αντίστοιχων δικαιολογητικών προκειμένου να παρασχεθούν οι αντίστοιχες εκπτώσεις.

Πληροφορίες για τα ακριβή δίδακτρα και τις πιθανές εκπτώσεις μπορείτε να βρείτε είτε στους «Οδηγούς Σπουδών», είτε στις Προκηρύξεις, είτε στις ειδικές ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει μπορείτε να βρείτε το πεδίο «Προγράμματα Σπουδών»της ιστοσελίδας, ώστε να επικοινωνήσετε απευθείας με συνεργάτες του προγράμματος αυτού.