Σκοπός

Σκοπός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Σκοπός του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι:

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο ιδρύθηκε με την αριθμ. 228040/Ζ1/29-12-2017 (ΦΕΚ 4861) Υπουργική Απόφαση «Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Σκοποί του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι οι εξής:

1.    Η παροχή της δυνατότητας στους πολίτες για δια βίου εκπαίδευση, επιστροφή στην εκπαίδευση, ευέλικτη εκπαίδευση ακόμα και μετά από την είσοδο τους στο χώρο της εργασίας.

2.    Η δημιουργία ενός ευέλικτου και δημιουργικού περιβάλλοντος μάθησης για όλους τους εκπαιδευόμενους.

3.    Η διαρκής και άμεση ανταπόκριση στις συνεχείς αλλαγές στο επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα.

4.    Η προσφορά προγραμμάτων σπουδών με διδασκαλία εκτός ωρών εργασίας, με υποστήριξη από τεχνολογίες πληροφορικής για ηλεκτρονική μάθηση, με αξιολόγηση της προηγούμενης γνώσης των συμμετεχόντων και με στόχευση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες.

5.    Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων. Το Κέντρο αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στα προγράμματα που υλοποιεί. Επίσης, μπορεί να διαθέτει ή να εκπονεί πρότυπο υλικό για τρίτους φορείς μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων. Τα εν λόγω προγράμματα μπορεί να προσφέρονται στην Ελληνική, την Αγγλική ή σε όποια άλλη γλώσσα κριθεί απαραίτητο.

6.    Η προσφορά καθοδήγησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κάθε εκπαιδευόμενο και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για μελλοντικούς εκπαιδευόμενους (ιδιαίτερα χωρίς ακαδημαϊκό υπόβαθρο).

7.    Η διασφάλιση της ποιότητας στη δια βίου μάθηση σε τρία επίπεδα:

α) ικανοποίηση των φοιτητών,

β) επιτυχία της διαδικασίας μάθησης,

γ) μεταφορά της μάθησης στο χώρο εργασίας.

8.    Η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ έρευνας, διδασκαλίας και καινοτομίας στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης – υλοποίηση ερευνητικής μονάδας δια βίου μάθησης.

9.    Η ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την παροχή ελκυστικών και σύγχρονων προγραμμάτων μέσω Προγραμματικών Συμφωνιών με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, τους Εκπαιδευτικούς και τους Επαγγελματικούς φορείς, τα Κοινωφελή Ιδρύματα καθώς και άλλους Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς. Οι Συμφωνίες αυτές ενδεικτικά μπορούν να αφορούν:

α) σε μελέτες διάγνωσης αναγκών σχετικά με την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων,

β) στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

γ) στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού,

δ) στην υποστήριξη δομών και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού,

ε) στη συμβουλευτική οικογένειας,

στ) στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και υποστήριξη προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.

10. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης προσόντων των εκροών της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

11. Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική και διεθνή κοινότητα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών για κατάρτιση, επιμόρφωση και εξειδίκευση.

12. Η ενίσχυση των δεσμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την τοπική κοινωνία και η εξασφάλιση της δυνατότητάς της να έχει υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση.

13. Η υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας όπως:

       α) διοργάνωση θεματικών συνεδρίων,

       β) διασύνδεση με άλλα Πανεπιστήμια,

       γ)διάλογος και συνεργασία με φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού και

        κοινωνικού τομέα,

      δ)τεκμηρίωση καλών πρακτικών και βασικών αποτελεσμάτων μάθησης.

14. Η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων όπως:

α) ανοικτές διαλέξεις για όλους τους πολίτες,

β) προγράμματα και διαλέξεις για παιδιά,

γ) προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το προσωπικό του Πανεπιστημίου.