Δομή

Ποιά είναι η δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης,ως Μονάδα του Πανεπιστημίου λειτουργεί σε χώρους του Ιδρύματος, ιδιόκτητους ή μισθωμένους. Για την υλοποίηση των σκοπών του έχει την εξής εσωτερική διοικητική οργάνωση:

α) Γραμματεία- Διοικητική Υποστήριξη

β) Γραφείο υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακής τεχνολογίας

Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω Μονάδες του Κέντρου δεν είναι στελεχωμένη, οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες του ασκούνται από μεμονωμένα στελέχη του Πανεπιστημίου που καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου.

Οι βασικές αρμοδιότητες και λειτουργίες κάθε μίας εκ των ανωτέρω Μονάδων είναι:

Γραμματεία – Διοικητική Υποστήριξη

 1. Παρέχει υποστήριξη στις διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων έργων του Κέντρου.
 2. Συνεργάζεται με τους Επιστημονικά Υπευθύνους για θέματα που σχετίζονται με τα αντικείμενα και τις διαδικασίες του Κέντρου.
 3. Τηρεί αρχείο με τα υλοποιούμενα προγράμματα,τα χορηγούμενα πιστοποιητικά, τα πρότυπα υποδείγματα εγγράφων, το μητρώο εκπαιδευτών κλπ.
 4. Είναι υπεύθυνη για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου, καθώς και την επικοινωνία με νομικά και φυσικά πρόσωπα και υποστηρίζει τις δράσεις δημοσιότητας και προβολής του.
 5. Συνεπικουρεί το Συμβούλιο στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τη συμμετοχή της στις δραστηριότητες του Κέντρου με προτάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.
 6. Συγκεντρώνει αιτήσεις, δικαιολογητικά και κάθε είδους έγγραφα που αφορούν στην λειτουργία του Κέντρου.
 7. Παρακολουθεί τις εγγραφές και τις εγκρίσεις των υποψηφίων από τους επιστημονικά υπεύθυνους προγραμμάτων ή όπου απαιτείται από τις επιτροπές επιλογής εκπαιδευομένων.
 8. Παρακολουθεί και ελέγχει τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις και τις οικονομικές υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων έως και την ολοκλήρωσή τους.
 9. Μεριμνά για τη χορήγηση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών, μετά την υπογραφή τους από τα αρμόδια όργανα.
 10. Είναι αρμόδια για το συντονισμό και την οργάνωση των εκδηλώσεων του Κέντρου, όπως τελετές απονομής και επιστημονικές εκδηλώσεις.
 11. Συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος σε θέματα λειτουργικής και οικονομικής υποστήριξης.
 12. Αναλαμβάνει τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και γενικά επικουρεί τον Πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του.
 13. Χρησιμοποιεί το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου.

 Ο Υπεύθυνος και τα άλλα μέλη της Γραμματείας μπορεί να είναι είτε μόνιμα διοικητικά στελέχη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είτε να προσλαμβάνονται μετά από Δημόσια Πρόσκληση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Ε.Λ.Κ.Ε.

Γραφείο υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακής τεχνολογίας

 1.  Υποστηρίζει την ύπαρξη συστήματος ηλεκτρονικής τάξης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται από όλα τα προγράμματα που εκτελεί το Κέντρο.
 2. Εξασφαλίζει την ύπαρξη και χρήση πλατφόρμας για τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα.
 3. Υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, την ανάπτυξη και διαχείριση των βάσεων δεδομένων και εν γένει των Πληροφοριακών Συστημάτων του Κέντρου.
 4. Αναπτύσσει, υποστηρίζει και συντηρεί την κεντρική ιστοσελίδα, η οποία λειτουργεί και ως πύλη προκειμένου να μπορεί να γίνει αναδρομολόγηση στην εκάστοτε ειδική ιστοσελίδα κάθε προγράμματος.
 5. Αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση των λογαριασμών χρηστών των εκπαιδευόμενων, την εγγραφή τους στο σύστημα τηλεκπαίδευσης, την τεχνική υποστήριξη των τηλεδιασκέψεων και βίντεο-διαλέξεων, την εν γένει τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων και υποδομών τηλεκπαίδευσης, καθώς και την ασφάλεια των πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδομών και της αποθηκευμένης πληροφορίας.
 6. Η τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού ο οποίος χρησιμοποιείται στο Κέντρο αποτελεί επίσης μέρος των αρμοδιοτήτων του Γραφείου.