Όροι Χρήσης

Δείτε τους Όρους Χρήσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Γενικά

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με τον διακριτικό τίτλο , που εφ’ εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία, είναι μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών……, η οποία εδρεύει …… με Α.Φ.Μ. …….., Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και τηλέφωνα επικοινωνίας………..

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Το τμήμα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση …….. υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. Η χρήση των υπηρεσιών της προϋποθέτει την αποδοχή όλων των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων. Επομένως, αν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, οφείλει να απέχει από τη χρήση αυτής, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει θέσει ως πρωταρχικό του στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη και την καλή πίστη στις συναλλαγές μαζί του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του πελάτη και του Πανεπιστημίου. Oι πελάτες του Πανεπιστημίου ή οι επισκέπτες της ιστοσελίδας θα αναφέρονται στο εξής ως Πελάτες, ανεξάρτητα από το αν έχουν προβεί ή θα προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από το Πανεπιστήμιο.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όπως εικόνες, σχέδια, γραφικά κ.λπ. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται με βάση τις κείμενες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, μεταπώληση, παράγωγη εργασία ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, επανέκδοση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου για εμπορικούς σκοπούς, μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δε συνεπάγεται την άδεια της Εταιρίας στην εκχώρηση ή χρήση τους από οποιονδήποτε τρίτο.

Ευθύνη Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις, χωρίς να αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Πελάτες για οποιαδήποτε αλλαγή. Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των διακομιστών της και δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο Διαδίκτυο σχετικά με τις υπηρεσίες της. Επιπλέον, δεν εγγυάται για τυχόν προσφορές από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημίες που μπορούν να συμβούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα των πληροφοριών που μεταφέρονται μέσω του Διαδικτύου, ούτε για τα δεδομένα που αναρτούν οι Πελάτες της στις ιστοσελίδες τους. Το Πανεπιστήμιο δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή των συστημάτων και δεν εγγυάται ότι η σύνδεση με την ιστοσελίδα ή τα σύστηματα θα είναι αδιάκοπη ή ότι δε θα προκύψει κάποιο σφάλμα. Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται

Ευθύνη Πελάτη

Το Πανεπιστήμιο δύναται να απορρίψει ή να διαγράψει υλικό που διακινείται μέσω αυτής, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει σε οποιαδήποτε νομοθεσία που αφορά πνευματικά δικαιώματα, είναι προϊόν αντιγραφής, πορνογραφικού ή ρατσιστικού περιεχομένου, αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο και ωθεί παράλληλα σε έκνομες δραστηριότητες, χωρίς το ίδιο το Πανεπιστήμιο να φέρει κάποια ευθύνη από τη μη έγκαιρη ή εν γένει από τη μη απόρριψη αυτού του υλικού. Το Πανεπιστήμιο, για όλα τα παραπάνω, έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του Πελάτη, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που τυχόν θα προκληθούν σε αυτόν. Στη συνέχεια, ενημερώνει τον Πελάτη, προκειμένου να αφαιρέσει το υλικό. Αν ο Πελάτης δε συμμορφωθεί άμεσα, το Πανεπιστήμιο προβαίνει στη διαγραφή του λογαριασμού και λύει την όποια συνεργασία της με τον Πελάτη, ένεκα του λόγου αυτού, ενώ η λύση θεωρείται ότι έγινε από υπαιτιότητα του Πελάτη.