Σχεδιασμός και κατασκευή εξαρτημάτων με τη χρήση Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών – CAD/CAM/CNC

Κόστος Παρακολούθησης

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 400 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε έως τρεις δόσεις σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Για την εφάπαξ πληρωμή του προγράμματος παρέχεται έκπτωση 10% σε όλους τους συμμετέχοντες.

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 175 ωρών – 14 εβδομάδες (112 ώρες Σύγχρονης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης & 63 ώρες Ασύγχρονης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης)

Ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είναι η 4/03/2024

Σκοπός του Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων λειτουργίας και προγραμματισμού των Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών (CNC), της τεχνολογίας κοπής μετάλλων, του σχεδιασμού και της ταχείας παραγωγής εξαρτημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Δομή του Προγράμματος

Φόρτος Εργασίας σε ώρες: 25 (Διδασκαλία 16 ώρες & Μελέτη 9 ώρες) / Αξία σε ECTS : 1

Στην πρώτη ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες που αφορούν τις εργαλειομηχανές και τις κατεργασίες υλικών. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι θα μελετήσουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Εργαλειομηχανές – Αρχή λειτουργίας τους και ορολογία
 • Μηχανουργικές Κατεργασίες και Υλικά
 • Κοπτικά Εργαλεία.
 • Στοιχεία Κατεργασίας
 • Επιφάνεια Κατεργασίας και Ποιοτικός Έλεγχος.
 • Μετρολογία και όργανα μέτρησης
 • Βασικές Αρχές Σχεδιασμού
 • Φασεολόγιο και Εκτίμηση κόστους

Φόρτος Εργασίας σε ώρες: 50 (Διδασκαλία 32 ώρες & Μελέτη 18 ώρες) / Αξία σε ECTS : 2

Στη δεύτερη ενότητα οι εκπαιδευόμενοι, εφόσον έχουν ήδη μελετήσει και κατανοήσει τις βασικές έννοιες, θα εμβαθύνουν στο ζήτημα της σχεδίασης ενός εξαρτήματος με τη βοήθεια Η/Υ, πριν την κατασκευή του.

Πιο συγκεκριμένα, τα επιμέρους θέματα της ενότητας περιλαμβάνουν:

 • Βασικές αρχές τρισδιάστατης σχεδίασης
 • Εισαγωγή στο περιβάλλον του προγράμματος τρισδιάστατης σχεδίασης
 • Βασικά εργαλεία δημιουργίας δισδιάστατων σχεδίων
 • Εργαλεία επεξεργασίας δισδιάστατων σχεδίων
 • Σχεδίαση τρισδιάστατων αντικειμένων με βάση δισδιάστατα σχέδια
 • Επεξεργασία τρισδιάστατων αντικειμένων
 • Συναρμολόγηση τρισδιάστατων αντικειμένων για δημιουργία μηχανισμών
 • Δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων με χρήση σχεδιαστικού λογισμικού.

Φόρτος Εργασίας σε ώρες: 50 (Διδασκαλία 24 ώρες & Μελέτη 26 ώρες) / Αξία σε ECTS : 2

Στην τρίτη ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα μελετήσουν τον τρόπο κατασκευής ενός εξαρτήματος με την χρήση των Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών και της τεχνικής της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Πιο συγκεκριμένα, τα επιμέρους θέματα της ενότητας περιλαμβάνουν:

 • Τα χαρακτηριστικά των Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών
 • Την λειτουργία και τη χρήση των Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών, καθώς και τον προγραμματισμό τους μέσω γλώσσας μηχανής.
 • Τους τύπους των σύγχρονων εργαλειομηχανών και την κινηματική τους.
 • Την δομή των εργαλειομηχανών με ψηφιακή καθοδήγηση.
 • Τον σχεδιασμό εξαρτημάτων για την παραγωγή τους μέσω Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών.
 • Τις εφαρμογές και τα πλεονεκτήματα χρήσης του προγραμματισμού εργαλειομηχανών με χρήση Η/Υ.
 • Την λειτουργία των τρισδιάστατων εκτυπωτών.

Φόρτος Εργασίας σε ώρες: 50 (Διδασκαλία 40 ώρες & Μελέτη 10 ώρες) / Αξία σε ECTS :2

Στην τέταρτη ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα περάσουν στον προγραμματισμό μιας Ψηφιακά Καθοδηγούμενης Εργαλειομηχανής, για την κατασκευή ενός εξαρτήματος.

Πιο συγκεκριμένα, τα επιμέρους θέματα της ενότητας περιλαμβάνουν:

 • Τον προγραμματισμό μέσω γλώσσας μηχανής G-M μιας Ψηφιακά Καθοδηγούμενης Εργαλειομηχανής.
 • Τον προγραμματισμό μιας Ψηφιακά Καθοδηγούμενης Εργαλειομηχανής με χρήση Η/Υ και κατάλληλου λογισμικού (CAM), για τον έλεγχο της παραγωγής και των κατεργασιών.

Κάντε Εγγραφή στο Μάθημα

Υπεύθυνος Προγράμματος

Τσίρκας Α. Σωτήριος

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Δείτε εδώ όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ