Οικονομική Διαχείριση (Management) και Ηγεσία (Leadership) σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις

Κόστος Παρακολούθησης

Κάνοντας την εγγραφή σας έως 18 Ιανουαρίου 2023 το κόστος παρακολούθησης είναι μόνο 200€ (αρχική τιμή προγράμματος 350€).

Έναρξη Προγράμματος

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 23 Ιανουαρίου 2023 και διαρκεί  350 ώρες 7 μήνες.

Σκοπός του Προγράμματος

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα θα είστε σε θέση να:

Δομή του Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή θα προσδιοριστεί η έννοια της ηγεσίας στους οργανισμούς και η σημασία της για την ανάπτυξη και ενίσχυση της αποτελεσματικότητά τους στη διαχείριση καταστάσεων εντός και εκτός του εργασιακού χώρου. Θα γίνει αναφορά στα μοντέλα και τα στυλ ηγεσίας και στις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνει ο ηγέτης αποτελεσματικός και να ενισχυθεί η επαγγελματική του επάρκεια και ανάπτυξη.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

Κύριος στόχος των οργανισμών, των επιχειρήσεων, των νοσοκομείων, των σχολικών μονάδων κλπ είναι να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν, κυρίως, τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού. Η οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση ή Managment ορίζει τρόπους ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης τόσο των υλικών όσο και των άυλων πόρων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

Στην ενότητα αυτή θα διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ διοίκηση, οικονομικής διαχείρισης και ηγεσίας, τα πεδία εφαρμογής τους και τις διαφορετικές παγκόσμιες απόψεις που στηρίζουν την έρευνα και την πρακτική  τόσο του management όσο και της ηγεσία (leadership). Θα γίνει αναφορά σε βασικές έννοιες όπως: υπηρεσία (agency), δύναμη (power) και εξουσία (authority). Τέλος, θα αποτυπωθούν οι βασικές διαφορές μεταξύ της διοίκηση και διαχείρισης και της ηγεσίας στους οργανισμούς.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

Στην ενότητα αυτή θα προσδιοριστεί η έννοια της επικοινωνίας και η σημασία της στον εργασιακό χώρο. Θα αναφερθούν οι διαφορετικοί τύποι επικοινωνίας και η χρήση τους, θα επισημανθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται για αποτελεσματική επικοινωνία και ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει η επικοινωνία στον τρόπο με τον οποίο  οι άνθρωποι γίνονται κατανοητοί και μπορούν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις.

Τέλος, θα δοθεί η ευκαιρία προβληματισμού σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν με μεγαλύτερη επιτυχία.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά στον ρόλο του μέντορα, στις προκλήσεις και τις πρακτικές που τον υποστηρίζουν. Θα αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να ωφεληθούν τόσο οι μέντορες όσο και οι υποστηριζόμενοι εργαζόμενοι και πώς ο ρόλος του μέντορα μπορεί να αναδειχθεί σε μία επαγγελματικά ικανοποιητική εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους. Θα γίνει, επίσης, αναφορά σε πρακτικές και συνδέσεις με πρόσφατες ερευνητικές μελέτες.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθεί η έννοια της καθοδήγησης (coaching) και θα διερευνηθεί η σημασία, τα οφέλη και η αποτελεσματικότητά της τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους οργανισμούς. Θα  αναλυθούν οι κατάλληλοι τύποι του coaching στον εργασιακό χώρο καθώς και ορισμένα από τα βασικά μοντέλα μέσω των οποίων οι καθοδηγούμενοι ανακαλύπτουν εναλλακτικές επιλογές, ενισχύονται και αναπτύσσονται σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 40

 Αξία σε ECTS : 2

Στην ενότητα αυτή θα γίνει εισαγωγή στους όρους της καθοδήγησης (coaching) και του μέντορα ως υποστηρικτή νέων εργαζομένων. Θα διερευνηθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές των όρων και των ρόλων και οι κοινώς χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις για την υποστήριξη των ατόμων στον εργασιακό χώρο.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 40

 Αξία σε ECTS : 2

Κάντε Εγγραφή στο Μάθημα

Οι Εκπαιδευτές

Θανάσης Αναστασίου

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ζαχαρίας Δερμάτης

Πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΑΤΕΙ Πειραιά, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην «Θεωρητική Πληροφορική»

Μαριάνθη Λουμάκου

εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ70 -Δασκάλων με 32 χρόνια. Από το 2010 ασκεί τα καθήκοντα της Διευθύντριας Δημοτικών Σχολείων.

Μελπομένη Κορδιστού

Εκπαιδευτικός εν ενεργεία, Προϊσταμένη Ειδικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πάτρας, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (MEd) με εξειδίκευση στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην Ειδική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Δείτε εδώ όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ