Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Κόστος Παρακολούθησης

Αρχικά δίδακτρα: 250€
Ειδική Προσφορά 180€ για εγγραφή έως 15/07/2024
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Bright Academy

Έναρξη Προγράμματος

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 23/07/2024 και διαρκεί 400 ώρες, 40 εβδομάδες, 9 μήνες

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η αναλυτική παρουσίαση θεματικών περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Μέσα από το περιεχόμενο του προγράμματος αναδεικνύεται ο ρόλος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη διασφάλιση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους/τις μαθητές/τριες. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάρτιση των εκπαιδευόμενων τόσο με θεωρητικές όσο και με πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες θεματικές όπως η συμπερίληψη και η ισοτιμία στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η επίδραση των exergames στην εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κλπ. Η σύζευξη θεωρίας και πράξης διασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους σύγχρονες πρακτικές γνώσεις για τη θεματική περιοχή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Πρόκειται για πρόγραμμα απολύτως εστιασμένο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, το οποίο προσεγγίζεται μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα πολλών επιμέρους πεδίων όπως η Ειδική Αγωγή, η Ψυχολογία, η Συμβουλευτική, κοκ. Η εστίαση του προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο και η διεπιστημονικότητά του το διαφοροποιούν σημαντικά από άλλα υφιστάμενα επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία καλύπτουν περισσότερο θεωρητικά θέματα.

Επιπλέον η έμφαση δίνεται στην εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων και παρεμβάσεων στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Έτσι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται καλύτερα στις άμεσες επιμορφωτικές ανάγκες των ομάδων στόχoυ.

Στόχοι Προγράμματος

Δομή του Προγράμματος

Στόχος της ενότητας είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και βαθιά κατανόηση του τομέα της ειδικής αγωγής. Στοχεύει στην εξέταση των βασικών αρχών, της ιστορικής εξέλιξης και των πρακτικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα και την αξία του εκπαιδευτικού αυτού πεδίου. Επίσης, επικεντρώνεται στην αναγνώριση του δικαιώματος στην παιδεία για όλους ανεξαρτήτως αναπηρίας ή δυσκολίας.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 Ώρες- 1 ECTS

Στόχος της ενότητας είναι οι περιγραφή των υπηρεσιών Ε.Α.Ε. που παρέχουν οι αντίστοιχες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σ’ αυτές.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες – 1.5  ECTS

Στόχος της ενότητας είναι η διερεύνηση του ρόλου των Διαγνωστικών Υπηρεσιών (ΚΕΔΑΣΥ, ΕΔΥ,ΕΔΕΑ) στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης με ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους άξονες:
– Στόχος λειτουργίας τους
– Τρόπος λειτουργίας τους
– Προσωπικό που απασχολούν.
– Καλές πρακτικές αναφορικά με τη λειτουργία τους.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες – 1,5 ECTS

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση ζητημάτων αναφορικά με ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κατάκτηση οροσήμων στον κινητικό, λεκτικό, συναισθηματικό κοινωνικό και γνωστικό τομέα.
Συζητούνται οι συμπεριφορές που αποτελούν ενδείξεις σοβαρών καθυστερήσεων στην σχολική πορεία του παιδιού (red flags) εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 20 ώρες – 1 ECTS

Στην παρούσα ενότητα οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σε σχέση με την αξιολόγηση, καθώς αυτή αποτελεί πλέον σημαντικό στοιχείο στην Κοινωνία της Μάθησης και των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Στόχος της ενότητας είναι η περιγραφή των διαδικασιών για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Μ.Δ. & Ε.Ε.Α.). Διευκρινίζονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες προσώπων και υπηρεσιών στις σχετικές διαδικασίες και θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο και οι στόχοι των αξιολογήσεων που γίνονται.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 20 ώρες – 1 ECTS

Στόχος της ενότητας είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών των μαθητών με νοητικές αναπηρίες καθώς και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν αυτοί να εκπαιδευτούν με επιτυχία. Γίνεται επιπλέον αναφορά σε γνωστά γενετικά σύνδρομα, όπως το σύνδρομο Down και αυτό του εύθραυστου Χ χρωμοσώματος.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 20 ώρες – 1 ECTS

Στόχος της θεματικής ενότητας είναι ο προσδιορισμός της οπτικής ανεπάρκειας καθώς και της κώφωσης και η εμβάθυνση στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν αυτοί οι μαθητές. Επιπλέον αναλύεται πώς οι συγκεκριμένες μορφές αναπηρίας μπορούν να επηρεάσουν την εκπαιδευτική πορεία των αντίστοιχων μαθητών. Παράλληλα προτείνονται τρόποι και τεχνικές, με τις οποίες μπορούν να ξεπεραστούν τα πιθανά εμπόδια, με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές αυτοί.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 20 ώρες – 1 ECTS

Στόχος της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών των μαθητών με αυτή τη διαταραχή, καθώς και διδακτικών πρακτικών διαχείρισης των συμπτωμάτων της, τόσο από τους εκπαιδευτικούς στο σχολικό πλαίσιο, όσο και από τους γονείς στο σπίτι.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 20 ώρες – 1 ECTS

Στόχος της θεματικής ενότητας είναι η αναφορά στα κύρια μαθησιακά χαρακτηριστικά των παιδιών με αυτισμό καθώς και στις τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν για την εκπαίδευσή τους. Παρουσιάζονται, επίσης, δομημένα προγράμματα, συστήματα, και τεχνολογίες που αξιοποιούνται στο πλαίσιο σχετικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 20 ώρες – 1 ECTS

Στόχος της θεματικής ενότητας είναι η οριοθέτηση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και η ανάλυση διαδικασιών σχετικής αξιολόγησης και στρατηγικών παρέμβασης. Ειδικότερα αναλύονται οι ακόλουθες μαθησιακές δυσκολίες:

  • Δυσλεξία
  • Δυσαναγνωσία
  • Δυσγραφία
  • Δυσορθογραφία
  •  Δυσαριθμησία

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες – 1.5 ECTS

Στόχος της θεματικής ενότητας είναι η αναφορά αρχικά στα κλινικά προφίλ των αντίστοιχων διαταραχών, καθώς και το πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί να συμβάλουν στην γρήγορη διάγνωση και εκτίμηση των αντίστοιχων δυσκολιών. Παράλληλα προτείνονται τεχνικές επιτυχούς εκπαίδευσης αυτών των μαθητών.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες –1.5  ECTS

Στόχος της θεματικής ενότητας είναι αρχικά η ανάλυση των ορισμών της αναπηρίας. Αναφέρονται οι δυσμενείς σωματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές ευπάθειες που μπορεί να αντιμετωπίσουν μαθητές με αναπηρίες στο πλαίσιο μιας φυσικής καταστροφής και συγκεκριμένα ενός σεισμού. Τέλος προτείνονται παρεμβάσεις οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν τόσο από το οικογενειακό περιβάλλον και τη σχολική μονάδα, όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας της κοινωνίας.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες – 1.5  ECTS

Στόχος της θεματικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τι είναι τα exergames, καθώς και ποιες θετικές επιδράσεις προκύπτουν μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, ΔΕΠ-Υ και Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού στα παρεμβατικά προγράμματα των exergames.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες – 1.5  ECTS

Στόχος της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση των ευεργετικών χρήσεων των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή υπό τη μορφή Υποστηρικτικής τεχνολογίας για διάφορες κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, διαύλου εναλλακτικής επικοινωνίας και μέσου που εν γένει διασφαλίζει την προσβασιμότητα στην Εκπαίδευση.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες –1.5 ECTS

Στόχος της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση προγραμμάτων που έχουν στόχο την επαγγελματική (αλλά και κοινωνική συνεπακόλουθα) αποκατάσταση των ΑΜΕΑ στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών. Συζητούνται, επιπλέον, θέματα αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας των διαφόρων πολιτικών.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες – 1,5 ECTS

Κάντε Εγγραφή στο Μάθημα

Στοιχεία Επιστημονικού Υπεύθυνου

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο τη Λογοπαθολογία με έμφαση στις επίκτητες διαταραχές επικοινωνίας στο Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Παν/μιου Πελοποννήσου.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται:
• Στις επίκτητες νευρογενείς διαταραχές και τις κινητικές διαταραχές ομιλίας
• Στην αξιολόγηση της δυσαρθρίας με τη χρήση ηλεκτρογλωττογραφίας
• Στην νευροανατομία και νευροφυσιολογία στις επιστήμες ομιλίας και ακοής

Επιλεγμένες Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Konstantopoulos, K., &Giakoumettis, D. (2023). Neuroimaging in Neurogenic Communication Disorders. Elsevier.
Seikel. J. A., Konstantopoulos, K., &Drumwright, D. G. (2020). Neuroanatomy and Neurophysiology for Speech and Hearing Sciences. Plural Publishing Ltd.
Konstantopoulos, K., &Karangioules, D. (2019). Language, speech and voice symptomatology (dysarthria) in multiple sclerosis: electroglottographic and acoustic analysis for assessment. In A. El-Baz, & J. S. Suri (Eds.), Neurological Disorders and Imaging Physics (Ch. 13., pp. 1-18). IOP press. doi: https://doi.org/10.1088/978-0-7503- 1762-7
Konstantopoulos, K., Vogazianos, P., Christou, Y., &Pisinou, M. (2022). Sequential motion rate and oral reading rate: normative data for Greek and clinical implications. Logopedics, phoniatrics, vocology, 47(3), 177–182.
Konstantopoulos, K., Bogdanis, G., Konstantopoulos, I., Vogazianos, P., Travlos, A., &Panayiotou, G. (2021). Maximum Phonation Time as a Predictor of Lactate Threshold during Intermittent Incremental Endurance Test. Journal of Voice, S0892- 1997(21)00263-0. Advance online publication.
Konstantopoulos, K., &Vogazianos, P. (2021). Montreal Cognitive Assessment in a Greek sample of patients with multiple sclerosis: A validation study. Applied neuropsychology. Adult, 28(1), 48–52.
Vavougios, G., Doskas, T., &Konstantopoulos, K. (2018). An electroglottographical analysis-based discriminant function model differentiating multiple sclerosis patients from healthy controls. Neurological Sciences, 39(5), 847-850.
Konstantopoulos, K., Zamba-Papanicolaou, E., & Christodoulou, K. (2018). Quantification of dysarthrophonia in a Cypriot family with autosomal recessive hereditary spastic paraplegia associated with a homozygous SPG11 mutation. NeurologicalSciences, 39(9), 1547-1550.

Δείτε εδώ όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ