Σχολική Ψυχολογία

Κόστος Παρακολούθησης

Αρχικά δίδακτρα: 250€
Ειδική Προσφορά 180€ για εγγραφή έως 10/06/2024
Σχολική Ψυχολογία – Bright Academy

Έναρξη Προγράμματος

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 20/06/2024 και διαρκεί 400 ώρες, 40 εβδομάδες, 9 μήνες

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η αναλυτική παρουσίαση θεματικών περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στις εφαρμογές της σχολικής ψυχολογίας. Μέσα από το περιεχόμενο του προγράμματος αναδεικνύεται ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στη διασφάλιση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος  για τους/τις μαθητές/τριες. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάρτιση των εκπαιδευόμενων τόσο με θεωρητικές όσο και με πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες θεματικές όπως η πολυπολιτισμική σχολική ψυχολογία, η συμβουλευτική και ο προσανατολισμός, η διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα. Η σύζευξη θεωρίας και πράξης διασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους σύγχρονες πρακτικές γνώσεις για τις εφαρμογές της σχολικής ψυχολογίας σε διαφορετικές περιστάσεις.

Πρόκειται για πρόγραμμα απολύτως εστιασμένο στη σχολική καθημερινότητα και τα προβλήματά της, τα οποία προσεγγίζονται μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα πολλών επιμέρους πεδίων όπως η Σχολική Ψυχολογία, η Συμβουλευτική, κοκ. Η εστίαση του προγράμματος στη σχολική καθημερινότητα και η διεπιστημονικότητά του το διαφοροποιούν σημαντικά από άλλα υφιστάμενα επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία καλύπτουν περισσότερο θεωρητικά θέματα.

Επιπλέον η έμφαση δίνεται στην εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων και παρεμβάσεων στο πεδίο της Σχολικής Ψυχολογίας. Έτσι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται καλύτερα στις άμεσες επιμορφωτικές ανάγκες των ομάδων στόχου.

Στόχοι Προγράμματος

Δομή του Προγράμματος

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή στον κλάδο της Παιδοψυχολογίας. Προσδιορίζεται το αντικείμενό της και αποτυπώνεται η ιστορική εξέλιξη της επιστήμης, με έμφαση στις βασικές σχολές σκέψης και στους εκπροσώπους που την καθιέρωσαν στο χώρο των επιστημών. Επιπλέον, παρουσιάζεται ο κλάδος της Εξελικτικής Ψυχολογίας. Περιγράφονται το αντικείμενό της και η θεμελιώδης έννοια «εξέλιξη» για τον εν λόγω κλάδο της Ψυχολογίας.
Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 20 ώρες – 1 ΕCTS

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η περιγραφή του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας. Έμφαση δίνεται στη σύνδεση και διαφοροποίησή του σε σχέση με άλλους συναφείς κλάδους. Επιπλέον, αναλύεται η αναγκαιότητα του θεσμού στην εκπαίδευση και περιγράφεται ο ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου στη σχολική μονάδα. Τέλος, γίνεται αναφορά στο πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες – 1 ΕCTS

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η διεξοδική παρουσίαση της συμβουλευτικής παρέμβασης και των συστατικών της στοιχείων. Αναλύεται η έννοια και το περιεχόμενο της συμβουλευτικής σχέσης και επιχειρείται μια σκιαγράφηση των ξεχωριστών ρόλων και λειτουργιών της. Επιπλέον, αποτυπώνονται τα συστατικά στοιχεία της συμβουλευτικής παρέμβασης. Γίνεται αναφορά στο ρόλο του συμβούλου και στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, στο ρόλο του συμβουλευόμενου καθώς επίσης στο πλαίσιο της συμβουλευτικής παρέμβασης και στα επίπεδα της παρέμβασης.
Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 20 ώρες – 1 ΕCTS

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση των ορόσημων αναπτυξιακών σταδίων της πρώτης σχολικής ηλικίας, δηλαδή της περιόδου που αρχίζει από το 6ο έτος και διαρκεί ως το 12ο έτος της ηλικίας. Στην πρώτη παρουσιάζονται οι σημαντικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα κατά την πρώτη σχολική ηλικία στο βιοσωματικό τομέα. Επιπλέον, αποτυπώνονται οι μεταβολές που επισυμβαίνουν στις γνωστικές ικανότητες του παιδιού της πρώτης σχολικής ηλικίας. Η υποενότητα ολοκληρώνεται με την εξέταση των αλλαγών σε δύο άλλες πλευρές της προσωπικότητας, τη συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη.
Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες – 1 ΕCTS

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση των ορόσημων αναπτυξιακών σταδίων της εφηβικής ηλικίας. Αναλύονται οι αλλαγές που εμφανίζονται στη βιοσωματική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού αυτής της ηλικίας, ενώ παράλληλα με τις βιοσωματικές και γνωστικές αλλαγές, περιγράφονται οι αλλαγές που σχετίζονται με την κοινωνική θέση και ζωή του εφήβου με έμφαση σε ζητήματα συναισθηματικής ανάπτυξης.
Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες – 1,5 ΕCTS

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η μελέτη των προβλημάτων προσαρμογής του παιδιού στο σχολείο. Προσεγγίζεται το φαινόμενο της απροθυμίας του παιδιού για το σχολείο και γίνεται αναφορά στον καταλυτικό ρόλο του εκπαιδευτικού και του σχολικού ψυχολόγου στη διαχείριση της σχολικής φοβίας.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 20 ώρες – 1 ΕCTS

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η περιγραφή του κλάδου της Εξελικτικής Ψυχοπαθολογίας. Συζητούνται επιπλέον, γενικότερα θέματα που θέτει η μελέτη της ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς, όπως η διάκριση ανάμεσα στο φυσιολογικό και το παθολογικό, η ταξινόμηση της προβληματικής συμπεριφοράς και η διαδικασία της αξιολόγησης και της διάγνωσης.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες – 1,5 ΕCTS

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση ζητημάτων αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας (ΔΕΠ-Υ, Νοητική Υστέρηση, Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού). Έμφαση δίνεται στην παρουσίαση της έννοιας και της δομής των εν λόγω ζητημάτων, στα αίτια και τις δυνατότητες πρόληψης και αντιμετώπισης.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες – 1,5 ΕCTS

  1. Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τη διαδικασία αντιμετώπισης των προβληματικών συμπεριφορών στο σχολικό πλαίσιο μέσα από την περιγραφή σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των διαφορετικών σχετικών προσεγγίσεων. Έμφαση δίνεται στην έννοια της διαχείρισης της σχολικής τάξης και στο ρόλο του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 20 ώρες – 1 ΕCTS

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση ζητημάτων πολυπολιτισμικότητας που καλείται να διαχειριστεί το σχολείο με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισμού και της ετερότητας, ως βασικών χαρακτηριστικών του κοινωνικού γίγνεσθαι. Σ’ αυτό το πλαίσιο γίνεται αναφορά στις πολυεπίπεδες διαστάσεις του ρόλου που μπορεί να αναλάβει ο σχολικός ψυχολόγος σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο.
Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες – 1,5 ΕCTS

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι ο προσδιορισμός και η οριοθέτηση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Παρουσιάζονται τα διάφορα είδη με τα οποία μπορεί να εκδηλωθεί το εν λόγω φαινόμενο και αποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών που εμπλέκονται είτε με την ιδιότητα του θύτη, είτε με αυτή του θύματος. Επισημαίνονται τα σημαντικότερα αίτια που οδηγούν στην εκδήλωσή του, καθώς και οι βασικότερες συνέπειες (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) τόσο για τις θύτες όσο και για τα θύματα. Τέλος παρατίθενται προτάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες – 1,5 ΕCTS

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η αποτύπωση του ρόλου της αυτοεκτίμησης στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Στην ενότητα αναλύεται η έννοια και γίνεται αναφορά στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της αυτοεκτίμησης. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης. Περιγράφονται οι ατομικοί, οι βιολογικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες με έμφαση στο ρόλο των «σημαντικών άλλων», δηλαδή της οικογένειας, του σχολείου και των συνομηλίκων στη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες – 1,5 ΕCTS

  1. Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η ανάδειξη της σημασίας της προαγωγής της ψυχικής ευεξίας στη σχολική κοινότητα. Έμφαση δίνεται στη διαδικασία βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών με στόχο τη δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 20 ώρες – 1 ΕCTS

  1. Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η σκιαγράφηση των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό ως λειτουργό συμβουλευτικής. Αναλύονται οι διευκολυντικοί και οι ανασταλτικοί παράγοντες στη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να αναλάβει συμβουλευτική δράση στη σχολική μονάδα.

Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες – 1,5 ΕCTS

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η μελέτη του πλαισίου συμβουλευτικής στήριξης των μαθητών στη σχολική μονάδα, ώστε να μπορέσουν να διερευνήσουν τις επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους, για να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τις σπουδές τους και την μελλοντική επιλογή επαγγέλματος.
Διάρκεια σε ώρες – Αξία σε ECTS: 30 ώρες – 1,5 ΕCTS

Κάντε Εγγραφή στο Μάθημα

Στοιχεία Επιστημονικού Υπεύθυνου

Ο Αντώνης Τραυλός είναι Καθηγητής Ψυχολογίας στο Παν/μιο Πελοποννήσου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται:
• Στη διερεύνηση του σχολικού εκφοβισμού (bullying), κυβερνοεκφοβισμού (cyberbullying), καθώς και της επιθετικότητας και της βίας στον αθλητισμό και στο σχολείο.
• Στη διερεύνηση του εθισμού και τροποποίησης συμπεριφοράς.
• Στη μελέτη και τη διερεύνηση θεμάτων που έχουν σχέση με την πρακτική εφαρμογή ερευνητικών διαδικασιών της Ψυχολογίας.
• Στη μελέτη και διερεύνηση της Εργασιακής Ικανοποίησης στην Εκπαίδευση.
• Στη δημιουργία παρεμβατικών προγραμμάτων.

Δείτε εδώ όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ