Ο Ρόλος του Αποτελεσματικού Διευθυντή στην Αυτονομία του Οργανισμού

Κόστος Παρακολούθησης

Κάνοντας την εγγραφή σας έως 18 Ιανουαρίου το κόστος παρακολούθησης είναι μόνο 150 (αρχική τιμή προγράμματος 250€). 

Εκπτώσεις έως και 30% στα δίδακτρα.

Έναρξη Προγράμματος

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 23 Ιανουαρίου 2023 και διαρκεί 20 εβδομάδες.

Σκοπός του Προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του, οι φοιτητές/ριες θα είναι σε θέση να:

Δομή του Προγράμματος

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί αναγκαιότητα για κάθε οργανισμό για την επίτευξη των σκοπών του μέσα από ανάληψη νέων πρωτοβουλιών. Οι εργασιακοί ρόλοι, όπως διαμορφώνονται τον 21ο αιώνα απαιτούν ανάπτυξη υψηλών ψηφιακών δεξιοτήτων για να μπορέσουν οι οργανισμοί να  εξισορροπήσουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Πλέον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενσωματώνεται σε όλα τα μέρη ενός οργανισμού  αφού η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και η αξιοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελούν βασικό παράγοντα ανάπτυξης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 62

 Αξία σε ECTS : 2

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθεί η διαδικασία της επιλογής των στελεχών
εκπαίδευσης. Θα παρουσιαστεί η ισχύουσα νομοθεσία και θα αναφερθούν
στρατηγικές και τεχνικές προετοιμασίας των υποψηφίων για τις συνεντεύξεις. Θα
αναλυθούν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των στελεχών ως πειθαρχικοί και
διοικητικοί προϊστάμενοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον
δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
Οι εκπαιδευόμενοι θα: (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2)
ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο
αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών
του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 55
Αξία σε ECTS : 2

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθεί η έννοια της καθοδήγησης (coaching) και θα διερευνηθεί η σημασία, τα οφέλη και η αποτελεσματικότητά της τόσο για τους εργαζόμενους και τα στελέχη όσο και για τους οργανισμούς. Θα  αναλυθούν οι κατάλληλοι τύποι του coaching στον εργασιακό χώρο καθώς και ορισμένα από τα βασικά μοντέλα μέσω των οποίων οι επιμορφούμενοι θα ανακαλύψουν εναλλακτικές επιλογές, θα ενισχυθούν ως ηγέτες και θα αναπτυχθούν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 62

 Αξία σε ECTS : 2

Κύριος στόχος των οργανισμών, είναι η επίτευξη της αυτονομίας τους. Ιδιαίτερα οι στρατηγικές αυτονομίας, καθώς και οι πολιτικές αποκέντρωσης και καινοτομίας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αποτελεσματική ηγεσία. Μας ενδιαφέρει να ερευνήσουμε τον τύπο της ηγεσίας, καθώς και το κλίμα, ως παράγοντες αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Οι πολιτικές αποκέντρωσης και καινοτομίας που εφαρμόζονται, καθώς και ο ρόλος της κεντρικής διοίκησης ενδιαφέρουν για ένα διοικητικό σχεδιασμό, στα πλαίσια της επιθυμητής αυτονομίας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 62

 Αξία σε ECTS : 2

Προσδιορίζεται η έννοια της επικοινωνίας και η σημασία της στον εργασιακό χώρο. Θα αναφερθούν οι διαφορετικοί τύποι επικοινωνίας και η χρήση τους, θα επισημανθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται για αποτελεσματική επικοινωνία και ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει η επικοινωνία στον τρόπο με τον οποίο  οι άνθρωποι γίνονται κατανοητοί και μπορούν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις.

Τέλος, θα δοθεί η ευκαιρία προβληματισμού σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν με μεγαλύτερη επιτυχία.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 62

 Αξία σε ECTS : 2

Ο καθορισμός των ορίων της αυτονομίας του οργανισμού καθορίζεται από το διευθυντή ηγέτη. Θα εξεταστούν τόσο ο παρεμβατικός του ρόλος όσο και η υποστήριξη στο προσωπικό αλλά και η διαλεκτική που αναπτύσσει. Ο εντοπισμός των επιμορφωτικών αναγκών, η αυτοαξιολόγηση και η αξιολόγηση είναι ποιοτικοί δείκτες που συντελούν στην επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών ενός οργανισμού που συγχρόνως με το κοινωνικό του πρόσωπο καθορίζουν την αυτονομία του. Θα  διερευνηθούν, επίσης, τα εξωτερικά, αλλά και τα εσωτερικά εμπόδια που αντιμετωπίζει ο Διευθυντής, ως προς την αυτονομία του οργανισμού και θα προσδιοριστούν οι συγκρούσεις που προκαλούνται στο εργασιακό περιβάλλον, η έλλειψη ικανής ηγεσίας, ο φόβος της αποτυχίας, καθώς και στερεοτυπικές αντιλήψεις που κρατούν δέσμιο τον ηγέτη-διευθυντή παραδοσιακών προτύπων σκέψης και μηχανισμών άμυνας σε νέες μεθόδους και προγράμματα.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο για το ρόλο που μπορεί να παίξει ο Διευθυντής στον καθορισμό της αυτονομίας της σχολικής μονάδας.

Διάρκεια σε ώρες : 62

 Αξία σε ECTS : 2

Κάντε Εγγραφή στο Μάθημα

Οι Εκπαιδευτές

Θανάσης Αναστασίου

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Επαμεινώνδας Κάρτσωνας

Επίκουρος Καθηγητής

Μαριάνθη Λουμάκου

εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ70 -Δασκάλων με 32 χρόνια. Από το 2010 ασκεί τα καθήκοντα της Διευθύντριας Δημοτικών Σχολείων.

Μελπομένη Κορδιστού

Εκπαιδευτικός εν ενεργεία, Προϊσταμένη Ειδικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πάτρας, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (MEd) με εξειδίκευση στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην Ειδική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Δείτε εδώ όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ