Διαχείριση (Οικονομική/Κρίσεων) και Coaching σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις

Κόστος Παρακολούθησης

Κάνοντας την εγγραφή σας έως 07 Φεβρουαρίου το κόστος παρακολούθησης είναι μόνο 200€ (αρχική τιμή προγράμματος 350€).

Έναρξη Προγράμματος

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις11 Φεβρουαρίου 2022 και διαρκεί 350 ώρες 7 μήνες

Σκοπός του Προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του, οι φοιτητές/ριες θα είναι σε θέση να:

Δομή του Προγράμματος

Κύριος στόχος των οργανισμών, των επιχειρήσεων, των νοσοκομείων, των σχολικών μονάδων κλπ είναι να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν, κυρίως, τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού. Η οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση ή Managment ορίζει τρόπους ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης τόσο των υλικών όσο και των άυλων πόρων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

Στην δεύτερη ενότητα,η οποία έχει εισαγωγικό χαρακτήρα, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες που αφορούν στη διαχείριση των κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετήσουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: (1) Η έννοια της κρίσης, (2) Τύποι κρίσεων, (3) Χαρακτηριστικά των κρίσεων, (4) Η έννοια του κρίσιμου περιστατικού, (4α) Το ατύχημα, (4β) Ο κίνδυνος, (5) Κρίσεις στο σχολικό περιβάλλον, (5α) Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον, (6) Ηγεσία και διαχείριση κρίσεων, 6α) Το ρόλο του Διευθυντή του Σχολείου κατά τη διαχείριση κρίσης, (6β) Την αναγκαιότητα της σωστής επικοινωνίας κατά τη διαχείριση κρίσης, (7) Νομοθεσία και διαχείριση κρίσεων, (7α) Την ελληνική πρακτική σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες :48

 Αξία σε ECTS :2

 Στη τρίτη ενότητα οι εκπαιδευόμενοι, εφόσον έχουν ήδη μελετήσει και κατανοήσει τις βασικές έννοιες, θα εμβαθύνουν στο ζήτημα της αντιμετώπισης και της διαχείρισης των κρίσεων. Οι επιμέρους θεματικές της ενότητας είναι οι ακόλουθες: (1) Μοντέλα διαχείρισης κρίσεων, (2) Σχέδιο διαχείρισης κρίσεων, (2α) Προετοιμασία σχεδίου διαχείρισης κρίσεων, (2β) Παρέμβαση στην κρίση-Εφαρμογή σχεδίου, (2γ) Ζητήματα κατά τη διαμόρφωση του σχεδίου, (3)Αντιδράσεις μαθητών, (4) Αντιδράσεις εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες :40

Αξία σε ECTS :2

Στην ενότητα αυτή θα προσδιοριστεί η έννοια της επικοινωνίας και η σημασία της στον εργασιακό χώρο. Θα αναφερθούν οι διαφορετικοί τύποι επικοινωνίας και η χρήση τους, θα επισημανθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται για αποτελεσματική επικοινωνία και ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει η επικοινωνία στον τρόπο με τον οποίο  οι άνθρωποι γίνονται κατανοητοί και μπορούν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις.

Τέλος, θα δοθεί η ευκαιρία προβληματισμού σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν με μεγαλύτερη επιτυχία.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 50

Αξία σε ECTS :2

Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά στον ρόλο του μέντορα, στις προκλήσεις και τις πρακτικές που τον υποστηρίζουν. Θα αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να ωφεληθούν τόσο οι μέντορες όσο και οι υποστηριζόμενοι εργαζόμενοι και πώς ο ρόλος του μέντορα μπορεί να αναδειχθεί σε μία επαγγελματικά ικανοποιητική εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους. Θα γίνει, επίσης, αναφορά σε πρακτικές και συνδέσεις με πρόσφατες ερευνητικές μελέτες.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες :50

Αξία σε ECTS :2

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθεί η έννοια της καθοδήγησης (coaching) και θα διερευνηθεί η σημασία, τα οφέλη και η αποτελεσματικότητά της τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους οργανισμούς. Θα  αναλυθούν οι κατάλληλοι τύποι του coaching στον εργασιακό χώρο καθώς και ορισμένα από τα βασικά μοντέλα μέσω των οποίων οι καθοδηγούμενοι ανακαλύπτουν εναλλακτικές επιλογές, ενισχύονται και αναπτύσσονται σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες :50

Αξία σε ECTS :2

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εκπονήσουν μία επιστημονική εργασία έκτασης 2.000-2.500 λέξεων. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 10 και ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να λάβει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5. Σε περίπτωση αποτυχίας του, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης. Η εργασία μπορεί να κατατεθεί και μετά το πέρας όλων των ενοτήτων.

Διάρκεια σε ώρες :50

Αξία σε ECTS :2

Κάντε Εγγραφή στο Μάθημα

Οι Εκπαιδευτές

Θανάσης Αναστασίου

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ζαχαρίας Δερμάτης

Πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΑΤΕΙ Πειραιά, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην «Θεωρητική Πληροφορική»

Μαριάνθη Λουμάκου

εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ70 -Δασκάλων με 32 χρόνια. Από το 2010 ασκεί τα καθήκοντα της Διευθύντριας Δημοτικών Σχολείων.

Μελπομένη Κορδιστού

Εκπαιδευτικός εν ενεργεία, Προϊσταμένη Ειδικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πάτρας, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (MEd) με εξειδίκευση στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην Ειδική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Δείτε εδώ όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ